Usvojen novi Zakon o racunovodstvu

U Sluzbenom listu Crne Gore br.052/16 od 09.08.2016. objavljen je novi Zakon o racunovodstvu Crne Gore a stupio je na snagu 17.08.2016. Time su  prestale da vaze odredbe Zakona o racunovodstvu i reviziji  (“Službeni list RCG”, broj 69/05 i “Službeni list CG”, br. 80/08 i 32/11) .

Zakon mozete naci i na sajtu Poreske uprave gdje su azurirane sve nedavne izmjene zakona ( Zakon o PDV-u, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, …) http://www.poreskauprava.gov.me/biblioteka/zakoni

A evo  sto je potpuno novo  u odnosu na stari  Zakon o racunovodstvu i reviziji:

 • U dijelu opstih odredbi prosiren je opseg vazenja Zakona, pa Zakon sada regulise i razvrstavanje pravnih lica , organizaciju racunovodstva kao i uslove i način vršenja procjene vrijednosti imovine, dok revizija i vrsenje revizije finansijskih iskaza nije predmet regulacije ovog Zakona. Novina je da se zakon primjenjuje i na nevladine organizacije mada ce  sastavljanje njihovih     finansijskih izvjestaja biti detaljnije regulisano podzakonskim aktom Vlade.
 • Razvrstavanje pravnih lica pored postojecih malih, srednjih i velikih, sada ukljucuje i mikro pravna lica. Kriterijumi za razvrstavanje su ostali isti (prosjecan broj zaposlenih radnika, ukupan godisnji prihod i ukupna aktiva).
 • Ovim Zakonom se detaljnije objasnjava obaveza maticnih pravnih lica da sastavljaju konsolidovane iskaze , kao i sto su to maticna pravna lica i pod kojim uslovima mogu biti izuzeta od konsolidacije .Obzirom da su od konsolidacije , pod odredjenim uslovima, izuzete male grupe pravnih lica, Zakon u clanu 9 , daje kriterijume za razvrstavanje grupa pravnih lica.
 • Samim tim se detaljnije objasnjava i obaveza sastavljanja finansijskih izvjestaja, pa pored konsolidovanih finansijskih izvjestaja veliko pravno lice, srednje pravno lice i pravno lice koje emituje hartije od vrijednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu ,dužno je da sastavlja godišnji izvještaj menadžmenta i konsolidovani izvještaj menadžmenta. U clanu 11. Ovog Zakona , navodi se sto svaki izvjestaj menadzmenta i konsolidovani izvjestaj menadzmenta treba  da sadrzi. Osim uobicajenih informacija , ova preduzeca su , izmedju ostalog, u obavezi da daju podatke o buducem razvoju, aktivnostima na polju drustvene odgovornosti, o upravljanju rizicima , ulaganju u kadrove kao i da pruze nefinansijske pokaztalje za odredjenu poslovnu aktivnost.( srednja pravna lica nijesu u obavezi da izvjestavaju nefinansijske pokazatelje).
 • Iako revizija finansijskih iskaza nije obuhvacena ovim zakonom, u clanu 12 se navodi sto revizorski izvjestaj treba da sadrzi , tako da izmedju ostalog , revizor mora da da i misljenje o uskladjenosti izvjestaja menadzmenta sa godisnjim finansijskim izvjestajem.
 • Sljedeci clan 13.definise Nefinansijske izvjestaje pa tako velika pravna lica i matična pravna lica, velike grupe koja u poslovnoj godini, na datum bilansa stanja ,imaju više od 500 zaposlenih, dužna su da u izvještaju menadžmenta ili kroz poseban nefinansijski izvještaj, uključe informacije potrebne za uvid u razvoj, poslovne rezultate i položaj pravnog lica sa učincima njegovih aktivnosti koje se odnose najmanje na socijalna i kadrovska pitanja, pitanja zaštite životne sredine, poštovanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije, …). U istom clanu propisuju su i izuzeca od ove obaveze.
 • Takodje se za subjekte od javnog interesa ( definisani u clanu 8. Stav 4 ovog Zakona) uvodi obaveza objavljivanja Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja u godisnjim izvjestajima menadzmenta.
 • Zakon propisuje i obavezu izvjestavanja o naknadama placenim drzavi i jedinicama lokalne samouprave. Ko je obavezan da izvjestava i kako, regulise clan 15 i 16 ovog Zakona.
 • IV-ti Odjeljak Zakona sa naslovom Po(s)lovne knjige i Sertifikacija racunovodja u potpunosti je preuzet iz prethodnog Zakona, s tim sto se dodao clan vezan za sertifikat stecen u inostranstvu. Zasto se ova dva clana vezana za sertifikaciju racunovodja nalaze u Zakonu a nigdje nije propisana obaveza da lice koje vodi knjige i sastavlja finansijske iskaze posjeduje ovaj sertifikat?!! U starom Zakonu je  barem postojala kaznena odredba u slucaju da se lice lazno predstavlja kao sertifikovani racunovodja , sto sa novim Zakonom nije slucaj.

Prilikom kucanja mi se potkrala greska pa sam umjesto Poslovne otkucala Polovne knjige , sto kad bolje razmislim i jeste slucaj sa ovakvim nacinom regulacije vodjenja knjiga i sastavljanja finansijskih iskaza.

Svakako, ovo je  kompleksna problematika i predmet dugogodisnjih diskusija na temu zastite racunovodstvene profesije, tako da ce vjerovatno biti predmetom nekih buducih objava od strane relevantnih institucija.

 • I na kraju potpuno nov odjeljak( V) koji se odnosi na PROCJENU VRIJEDNOSTI gdje se u clanu 25-33 regulise predmet procjene vrijednosti i licenciranje procjenjivaca. Metodologiju procjene je u obavezi da propise Ministarstvo.
 • Vrsenje nadzora nad sprovodjenjem ovog Zakona vrsi Ministarstvo i Poreska uprava.
 • Kaznene odredbe su uskladjene sa novim obavezama pravnih lica koje propisuje ovaj Zakon.
 • U odjeljku Prelazne i zavrsne odredbe , vazno je da ce se podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i da su privredna društva  dužna da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Kao sto sam na pocetku istakla, cilj ovog teksta je bio da se naglasi ono sto je potpuno novo u odnosu na prethodni Zakon a sami Zakon ce vjerovatno biti predmet tumacenja relevantnih organa, institucija i sl.

images (1)

Skorašnji blogovi

Leave a Comment